ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ…………ਸਰਦਾਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਮੌਤ ਦੀ ਵਜਾ ਨੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੁਲਾਇਆ। ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਕੇ ਹਾਜਰੀ ਲਗਾਉ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਖਬਰ ਰੱਬਾ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ,
ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪੀ ਦੋ ਬੋਲ ਜਰੂਰ ਲਿਖੋ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ,
ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪੀ ਦੋ ਬੋਲ ਜਰੂਰ ਲਿਖੋ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ…………ਸਰਦਾਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਮੌਤ ਦੀ ਵਜਾ ਨੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੁਲਾਇਆ। ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖਕੇ ਹਾਜਰੀ ਲਗਾਉ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਖਬਰ ਰੱਬਾ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ,
ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪੀ ਦੋ ਬੋਲ ਜਰੂਰ ਲਿਖੋ