ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਸਣੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ । ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਂਕ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਫੋਟੋਯੁਕਤ ਪਾਸਬੁੱਕ
ਇੱਕ ਮਤਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ
ਰੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟਪੈਡ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਲ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਮਦਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਦੇਸ਼