ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋਖੋ

ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਈਐਮਆਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੌਣ ਝੱਲਦਾ ਹੈ? ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ… ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਜਮਾਂਦਰੂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ, ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਕਾਰ ਲੋਨ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ —ਕਾਰ ਲੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੋਨ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਹਿ-ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ NPA ਯਾਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।