7 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ

ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਕ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ।ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ। ਫਿਰ ਸਬਮਿਟ ‘ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਮ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ View Saved/Submitted Applications ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Pay and Schedule Appointment ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਸੀਦ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ Appointment ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ:ਮੌਜੂਦਾ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ- ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਰਡਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ- ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।